BIEN LIFE

Friday, 22. 03. 2024
- Tuesday, 30. 04. 2024
Layerjeva hiša
Ob petkih odpiramo vrata Hortikulturnega vrta – od 15.00 do 18.00.

Sodelujoči umetniki / Artists: Giulia Berra (IT), Elizabeth Karina Balado (UK/NL), Lovro Ivančić (HR), Dominika Gacka (PL), Julia Piekarska (PL)

 

Ob premišljevanju o pomenu urbanih zelenih površin ter iskanju uporabnih in ustvarjalnih rešitev za krepitev povezav med naravnim okoljem in lokalnimi skupnostmi se skupina mednarodnih umetnikov v projektu odziva na dveh nivojih. Na lokalnem, specifičnem nivoju se osredotočajo na raziskovanje in oživljanje majhnega, vendar za lokalno skupnost zelo pomembnega hortikulturnega vrta. Na splošni, bolj globalni ravni pa lokalni pojav, prežet z močno naravno in kulturno dediščino, proučujejo v povezavi z razmisleki dobrih praks iz tujine ter v kontekstu sodobne okoljske krize. Tekstilni umetniki iz Italije, Nizozemske, Hrvaške in Poljske v Kranju raziskujejo presečišča med človekom in naravo, med tekstilno obrtjo in naravnimi vlakni. Njihov etos je močno usmerjen v trajnostno prakso, ki jo spodbuja redno raziskovanje naravnih surovin in eksperimentiranje z materiali. Bivanje v rezidenci bo spremljalo niz spremljajočih dejavnosti (delavnice, predstavitve, razstave) v in med Layer House (Tomšičeva 32) in Hortikulturnim vrtom (Gregorčičeva 18).

 

When contemplating urban green areas and seeking practical and creative solutions to strengthen the connections between the natural environment and local communities, a group of international artists responds on two levels. At the micro-area level, they focus on the exploration and revitalization of a small but highly significant horticultural garden for the local community. On the macro level, they explore local phenomena, infused with strong natural and cultural heritage, in connection with reflections on best practices from abroad and in the context of contemporary environmental crisis. In Kranj, textile artists from Italy, the Netherlands, Croatia, and Poland are exploring the intersections between humans and nature, between textile craft and natural fibers. Their ethos is strongly aligned with sustainable practice, fostered by their ongoing exploration of natural raw materials and materials experimentation. The residency will be accompanied by accompanying activities (workshops, presentations, exhibitions) at and between Layer House (Tomšičeva 32) and the Horticultural Garden (Gregorčičeva 18).

 

CultureMovesEurope: SPLETNA STRAN (webpage), FACEBOOK

Foto: Maša Pirc

Giulia Berra (IT)

Tekstilna umetnica in slikarka z magisterijem iz slikarstva, ki ga je leta 2010 zaključila na Akademiji Brera Milano. Trenutno poučuje umetniško anatomijo na Akademiji likovnih umetnosti v Torinu. Razumevanje sodobnosti je vpeto v njeno raziskovanje narave in njenih procesov, ciklov, interakcij in preprek. V svoji umetniški praksi preučuj praznino, mutacije, fluktuacije in omejitve. Pomanjkanje v naravi je metafora sodobnosti, specifičnost in dostojanstvo vseh povezanih delov neprenehnega gibanja naravnega cikla pa njena poezija.

Textile artist and painter, with a master’s degree in painting completed in 2010 at the Brera Fine Arts Academy in Milan. Currently teaching artistic anatomy at the Academy of Fine Arts in Turin. Her understanding of contemporaneity is intertwined with her exploration of nature and its processes, cycles, interactions, and barriers. In her artistic practice, she examines voids, mutations, fluctuations, and limitations. The scarcity in nature is a metaphor for modernity, while the specificity and dignity of all connected parts of the continuous movement of the natural cycle are its poetry.

[[ https://www.instagram.com/berra_giulia/]]

 

Elizabeth Karina Balado (UK/NL) 

Diplomantka Akademije za oblikovanje v Eindhovnu razvija prakse na področju razumevanja, oblikovanja in tehnoloških lastnosti umetniških tkanin. Svojo umetniško pot je nadgradila z raznolikimi izkušnjami med katerimi izstopa sodelovanje z GGzE na področju duševnega zdravja in številni projekti v povezavi z oblikovanjem in vzdrževanjem prostorov ter vrtov. Njena praksa temelji na eksperimentiranju z naravnimi materiali, njihovim preoblikovanjem in ponovno uporabo.

A graduate of the Design Academy in Eindhoven, she develops practices in understanding, designing, and technological properties of artistic textiles. She has enhanced her artistic journey with diverse experiences, including collaboration with GGzE in mental health and numerous projects related to designing and maintaining spaces and gardens. Her practice is based on experimenting with natural materials, their transformation, and reuse.

 

Lovro Ivančić (HR)

Umetnik in scenograf iz Zagreba. Zaključil je študij oblikovanja tekstilij in oblačil na ljubljanski Naravoslovnotehniški fakulteti. Raziskuje naravne procese, naravne oblike, stanja, rabe in njihovo umeščenost v različne kontekste. Izdeluje nove tekstilije z dodanimi fizikalnimi lastnostmi in drugačno vizualno identiteto. Eksperimentira z biosilikoni, biopeno in biosmolo ter z njimi ustvarja kompozite.

An artist and scenographer from Zagreb, he completed his studies in textile and clothing design at the Faculty of Natural Sciences and Engineering in Ljubljana. He explores natural processes, forms, states, uses, and their placement in various contexts. He creates new textiles with added physical properties and a different visual identity. He experiments with biosilicones, bioplastic foam, and biosmalt, creating composites with them.

 

Dominika Gacka (PL)

Pianistka, tekstilna umetnica in oblikovalka tekstilij, specializirana za žakardsko tkanje in oblikovanje, je zaključila študij Akademije za likovno umetnosti W. Strzemiński v Łódźu. Je soustanoviteljica REST studia, kjer raziskuje pomanjkanje dotika v razvitem postpandemičnem svetu, ki mu dominira virtualno okolje. Zanima jo multisenzoričnost, haptičnost in ponovna uporaba.

A pianist, textile artist, and textile designer specializing in jacquard weaving and design, she completed her studies at the W. Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. She is a co-founder of REST Studio, where she explores the lack of touch in the developed post-pandemic world dominated by the virtual environment. She is interested in multisensory experiences, haptic sensations, and reuse. 

 

Julia Piekarska (PL)

Na poljski Akademiji likovnih umetnosti v Łódźu je zaključila magistrski program v sklopu treh studiev: dekorativni tekstilni studio, studio papirja in trajnostnega oblikovanja. Je avtorica tekstilnih struktur in objektov, v katerih raziskuje modularnost, taktilnost, haptičnosti in pozitiven vpliv tekstila na posameznika. Je soustanoviteljica REST studia, ki temelji na ustvarjanju brez odpadkov. Raziskovalni odvod studia preučuje preoblikovanje in utrjevanje odpada tekstilne proizvodnje.

She completed a master’s program at the Polish Academy of Fine Arts in Łódź within three studios: decorative textile studio, paper studio, and sustainable design. She is the author of textile structures and objects, where she explores modularity, tactility, haptic sensations, and the positive impact of textiles on individuals. She is a co-founder of REST Studio, which focuses on waste-free creation. The studio’s research stream examines the transformation and solidification of textile production waste.

[[https://www.instagram.com/rest_textilestudio/]]

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila