POZIV ZA UMETNIŠKO REZIDENCO KOLAŽA

torek, 29. 01. 2019
- nedelja, 14. 04. 2019
Layerjeva hiša
Open call for Artist residency of collage (June 22nd - July 2nd 2019)
Layerjeva hiša Kranj
Deadline for applications: April 15th 2019
Layerjeva hiša x KAOS festival of contemporary collage x music residences Dvocikel invites visual and collage artists to participate in 10 day international artist residence in the city of Kranj, which will take place between June 22nd and July 2nd 2019.
Artist residence combines music and visual art. The selected artist will have 10 days to collaborate with Slovenian band FUTURSKI with the intention of the final show at Layer house, which will mark the opening of Festival of contemporary collage KAOS. Show will be repeated also on July 1st in the city of Ljubljana.
How it works?
→ artist spends 10 days in Layer house and collaborates with the band and creates visualization for the final shows
→ visual approaches to the presentation of music is personal decision of the artist
→ Layer house provides equipment listed here: projection screen, projection, overhead projector, video mixer and camera above work surface on which artist can make live collages
→ AIR Layer will cover artist's travel costs up to 200 EUR and material costs up to 200 EUR
→ artist will be accommodated in an apartment with equipped kitchen and given a studio to work in; with the band they will work in a music venue Škrlovec Tower
How to apply?
→ check your summer plans and make sure you are available from June 22nd and July 2nd
→ listen to EP Synthetic Hapiness by Futurski: https://futurski.bandcamp.com/releases
→ repeat
→ choose a single and make a collage interpretation of it (choose your own art concept, format and collage technique)
→ send the collage artwork together with the name of the selected song, your short CV and motivation letter to art@layer.si with the email subject: APPLICATION FOR AIR COLLAGE X MUSIC_NAME_SURNAME
All the applications and collages will be examined by jury, consisting of the members of Futurski band and art directors of Festival KAOS. Deadline for applications is April 15th 2019.
About Futurski:
Slovenian four member band creates futuristic sound with a hint of dream-pop, which in intervals transfers to dark chillwave. Cosmic sound is created with synthesizers, which are played by all bend members, two girls and two boys. On the moments estranged sound image from far away future is mixed with melodious lines of retro effects.
About Festival of contemporary collage KAOS:
International festival of collage on the main exhibition venue represents over 100 contemporary collage artists, which represent diverse understanding of the use of collage technique in the world. In accompanying programme festival offers free workshops for adults, youth and children, connects curators and represents fresh approaches to unite different genres, visual and music ones. It takes place annually from the end of June to mid August and represents one of the most important summer art exhibitions in the region. Festival is organized by Layer house and the residence is part of Dvocikel series.
¸¸.•*¨*•♫¸¸.•*¨*•♫¸¸.•*¨*•♫
Poziv za Umetniško rezidenco kolaža (22. junij - 2. julij 2019)
Layerjeva hiša Kranj
Rok za prijavo: 15. 4. 2019
Layerjeva hiša x KAOS festival sodobnega kolaža x glasbene rezidence Dvocikel vabijo vizualne in kolažne umetnice_ke, da se udeležijo 10-dnevne mednarodne umetniške rezidence v Kranju. Potekala bo med 22. junijem in 2. julijem 2019.
Umetniška rezidenca, namenjena kolažistkam in kolažistom, združuje vizualno in glasbeno umetnost. V 10-dnevnem terminu bo izbrani kolažni umetnik_ca sodeloval s slovensko zasedbo FUTURSKI z namenom zaključnega koncerta v Layerjevi hiši, ki bo hkrati tudi odprtje festivala KAOS, festivala sodobnega kolaža. Ponovitev koncerta bo v Ljubljani, 1. julija.
Kako poteka rezidenca?
→ umetnica_k preživi deset dni v Layerjevi hiši in v tem času z zasedbo Futurski ustvarja likovno podobo zaključnih koncertov
→ na način predstavitve vizualnega materiala vpliva umetnik sam
→ oprema, ki je na voljo zajema: platno, projektor, grafoskop, video mešalko in kamero nad delovno površino, na kateri umetnica_k v živo ustvarja kolaže
→ AIR Layer krije stroške prevoza v vrednosti do 200 EUR in materialne stroške v vrednosti do 200 EUR
→ umetnica_k je nastanjen v apartmaju z opremljeno kuhinjo, v uporabo ima studio za delo, z zasedbo pa ustvarjajo v Stolpu Škrlovec
Kako se prijaviti?
→ preverite svojo razpoložljivost v terminu od 22. 6. do 2. 7.
→ poslušajte LP Synthetic Hapiness zasedbe Futurski: https://futurski.bandcamp.com/releases
→ poslušajte še enkrat
→ izberite eno skaldbo in ustvarite zanjo kolaž v svoji lastni interpretaciji (sami določite umetniški koncept, format in kolažno tehniko)
→ nastal kolaž pošljite skupaj z imenom izbrane pesmi, svojim kratkim CVjem in motivacijskim pismom na art@layer.si z zadevo PRIJAVA NA AIR KOLAŽ X GLASBA_IME_PRIIMEK
Prijavljene kolaže bo pregledala komisija v sestavi članov zasedbe Futurski in umetniškega vodstva festivala KAOS. Rok za prijavo je 15. 4. 2019.
O zasedbi Futurski:
Slovenska štiričlanska zasedba ustvarja futuristični zvok s pridihom sanjavega dream-popa, ki v intervalih zaide v mračen chillwave. Vesoljski zvok ustvarjajo s klaviaturami, ki jih igrajo prav vsi člani benda, dve dekleti in dva fanta. Na trenutke odtujena zvočna podoba iz daljne prihodnosti se meša s spevnimi linijami retro efektov.
O festivalu sodobnega kolaža KAOS:
Mednarodni festival kolaža na osrednji razstavi predstavlja čez 100 sodobnih umetnikov kolaža, ki prikazuje raznoliko razumevanje uporabe tehnike kolaža v svetu. V spremljevalnem programu festival ponuja brezplačne delavnice za odrasle, mlade in otroke, gosti umetniške rezidence, povezuje kuratorje in predstavlja sveže pristope k združevanju različnih žanrov, tako vizualnih kot glasbenih. Odvija se vsako leto od konca junija do sredine avgusta in predstavlja eno od pomembnejših likovnih razstav poletja v regiji. Festival organizira Layerjeva hiša, rezidenca se odvija v sklopu cikla Dvocikel.

prijava na layer obvestila

prijava na medijska obvestila